Hjem » Praktisk » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om privatlivspolitik i Specialpsykologisk Konsultation og om håndtering af personfølsomme oplysninger.

Privatlivspolitik og GDPR

Kryptering og sikker mail:

Specialpsykologisk Konsultation anvender end-to-end kryptering ved kommunikation via email.
Protonmail er valgt som klinikkens mailudbyder.
Du kan læse mere om protonmail her: https://gdpr.dk/persondataforordningen/kryptering-og-sikker-mail/

Privatlivspolitik i Specialpsykologisk Konsultation
Fortrolighed og opbevaring af informationer

Jeg tager min tavshedspligt og beskyttelse af dine persondata meget seriøst.
Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.
Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen og jeg bestræber mig på, at behandle dine data forsvarligt. Opbevaring  og beskyttelse af dine persondata er en opgave, der sker i henhold til EU´s persondataforordning, der er trådt i kraft pr. 25.5. 2018. Denne lovgivning handler om General Data Protection Regulation eller med en forkortelse GDPR.

1) Hvilke oplysninger opbevares
 Jeg noterer og gemmer oplysninger om sociale- og helbredsmæssige forhold, der har betydning for min behandling, individuel terapi, gruppeterapi, konsultation, udredning, diagnostik, psykologisk undersøgelse og vurdering jf. psykologloven
Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre personfølsomme oplysninger sikkert og fortroligt.Se autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)
Ud over de oplysninger jeg selv noterer, kan jeg modtage eller med dit samtykke indhente helbredsoplysninger om dig fra f.eks. læge eller kommune.
 Jeg anvender oplysningerne til at sikre så god behandling, individuel terapi, gruppeterapi, konsultation, udredning, diagnostik, psykologisk undersøgelse og vurdering, som muligt. Endvidere er visse oplysninger nødvendige til administrative funktioner og afregningsformål. Se databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og f.

2) Videregivelse af oplysninger
Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre der foreligger samtykke fra dig, eller jeg er forpligtet hertil ved lov. Se sundhedslovens kapitel 9.
 Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.
Hvis jeg får oplysninger, der betyder at der er risiko for alvorlig skade på dig eller andre har jeg oplysningspligt. Dette er for, at forebygge eventuel skade. Hvis jeg får mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i alvorlig fare, har jeg underretningspligt.
Såfremt dit forløb betales af andre end dig selv, f.eks. kommunen, udveksles der kun oplysninger vedr. dit forløb i det omfang, som har betydning for din sag og kun med dit samtykke.
De oplysninger, der registreres til brug for afregning, udveksles kun i det omfang det er nødvendigt for, at betalingen kan gennemføres og af hensyn til revision.
Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3) Hvor længe opbevares oplysningerne?
Jeg opbevarer din journal i den tid, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed hvilket aktuelt er 5 år. Tidspunktet regnes fra det sidste journalnotat. jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk.2. Jf. også psykologloven.
De oplysninger jeg har, som anvendes til afregning, opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregningen, bogføring og revision.

4) Rettigheder vedrørende oplysningerne.
Hvis du ønsker, at få indsigt i de oplysninger, jeg har registreret om dig, kan du kontakte mig. Ifølge autorisationslovens §24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal. Hvis du mener der er fejl i oplysningerne kan du bede mig om, at der laves en tilføjelse i din journal.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få slettet eller rettet ukorrekte oplysninger.
5) Sikkerhed.
For at sikre og beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, ændret eller mod at uvedkommende får adgang til dem, sikres adgangen til de systemer der anvendes via kryptering.

6) Ret til indsigelse mod behandling af persondata.
Hvis håndteringen af dine oplysninger ikke er tilfredsstillende, vil jeg meget gerne vide det og hvis det er muligt, ændre det.
Der kan klages over håndteringen af personoplysninger ved, at indgive en klage til:
Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Yderligere oplysninger fås på: www.datatilsynet.dk
Tilsyn vedr. sundhedslovgivningen føres af Styrelsen af Patientsikkerhed.
Yderligere oplysninger fås på: www.stps.dk

Dataansvarlig – for privatlivspolitik

Søren Ingerslev
Cand.psych.aut.
Specialpsykolog i psykiatri
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi
Godkendt specialist og supervisor i psykopatologi
Godkendt i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening

Specialpsykologisk Konsultation
Vestergade 32, 8600 Silkeborg
soren.ingerslev@protonmail.com
www.specialpsykologiskkonsultation.dk
ONLINE tidsbestilling: psykolog.onlinebooq.dk
CVR.nr: 32385249

Specialpsykologisk Konsultation
DP